Leave a comment

GLOSAR cu termeni de specialitate

GLOSAR CU TERMENI DE SPECIALITATE

A

afişaj numeric cu LED ansamblu de şapte diode LED corespunzătoare unor segmente, aşezate în forma a două pătrate cu o latură comună; când LED-ul de sub segment este polarizat direct emite lumină; polarizarea simultană a unor diode dă posibilitatea afişării unei cifre sau litere;

afişaj numeric cu LCD, în engl. Liquid Crystal Display,ansamblu de cristale lichide LCD corespunzătoare unor segmente, aşezate în forma a două pătrate cu o latură comună; când un segment este polarizat direct, devine opac şi este vizibil pentru că reflectă lumina, prin urmare nu poate fi văzut la întuneric; aprinderea simultană a unor segmente dă posibilitatea afişării unei cifre sau litere;

alfabet Morse alfabet codat folosit la transmiterea unei informaţii compus din frecvenţe standardizate de semne sau pulsaţii scurte sau lungi-puncte şi linii-pentru litere, cifre şi caractere specifice unui mesaj;

algebra logică denumită şi algebră booleană este un domeniu al logicii matematice în care se studiază propoziţiile logice şi relaţiile dintre ele;

algoritm noţiune de bază a logicii matematicii şi ciberneticii care semnifică regula după care se efectuează o succesiune de operaţii elementare începând cu datele iniţiale până la rezultat;

amorsarea oscilatorului se face de către primele impulsuri electrice, care iau naştere la conectarea oscilatorului; ele sunt suficiente pentru ca tranzistorul să intre în oscilaţie;

amortizarea oscilaţiei mărime care caracterizează micşorarea amplitudinii oscilaţiilor proprii, ca urmare a pierderilor energiei din circuit;

amper unitate de măsură pentru intensitatea constantă a curentului electric; simbol A;

amplificare mărimea curentului de colector, adică ieşirea amplificatorului, în raport cu curentul bazei, adică intrarea amplificatorului;

amplificator circuit care amplifică semnalele electrice;

amplificator de curent de tip RC utilizat pentru amplificarea curenţilor care variază lent cu ieşire pe sarcină rezistivă;

amplificator de tensiune de tip RC utilizat pentru amplificarea tensiunilor care variază lent cu ieşire pe sarcină rezistivă;

amplificator în clasă A  circuit în care tranzistoarele lucrează tot timpul în regiunea activă normală a caracteristicii;

în clasă B circuit cu două tranzistoare în contratimp ce conduc alternativ, respectiv saturat sau blocat, care la ieşire dă un semnal unitar;

amplitudine dimensiune a deviaţiei faţă de valoarea zero a unei mărimi armonice variabile;

anod electrod care se află la un potenţial pozitiv;

anod comun anod interconectat la anozii unor circuite care au aceleaşi funcţii;

antenă de emisie dispozitiv de transmitere în spaţiu a undelor electromagnetice;

antenă de recepţie dispozitiv de captare din spaţiu a undelor electromagnetice;

antifază opoziţie de fază ;

antiorar în sens invers acelor de ceasornic;

armonică oscilaţie a cărei frecvenţă este un multiplu întreg al frecvenţei fundamentale;

B

bandă de frecvenţă reprezintă intervalul de frecvenţe cuprins între frecvenţa minimă şi frecvenţa maximă;

bază comună mod de conectare al unui tranzistor cu baza la masă, având circuitul de intrare între emitor şi bază şi circuitul de ieşire între colector şi bază;

blinker avertizor, din amer. blinker semnalizator luminos;

brum zgomot specific frecvenţei de 50Hz care afectează domeniul de audiofrecvenţă;

C

câmp electric componentă a câmpului electromagnetic care are acţiune mecanică asupra sarcinilor electrice din câmp;

câmp electromagnetic compunerea câmpurilor electric cu cel magnetic;

câmp magnetic formă de existenţă a materiei care se manifestă prin acţiunea acestuia asupra unui conductor parcurs de curentul electric;

capacitate proprietate a condensatorului de a acumula cantitatea maximă de sarcini electrice;

capacitatea între spire capacitatea mutuală între două spire alăturate ale unei bobine;

casetofon magnetofon portabil cu benzi magnetice introduse în casete;

catod electrod pe care se aplică potenţial negativ; electrod al unui dispozitiv electronic care emite electroni;

catod comun catod interconectat la catozii unor circuite care au aceleaşi funcţii;

cădere de tensiune scădere treptată a tensiunii de-a lungul unui element de circuit electric prin care trece curent;

cip din engl. chip ; plăcuţă din material semiconductor pe care sunt plasate regiuni p sau n, constituite în diode, tranzistoare sau circuite integrate;

circuit basculant astabil schemă de memorie binară utilizată în dispozitivele de comutaţie, comandă şi memorie, caracterizat de două stări logice instabile;

circuit basculant bistabil schemă de memorie binară utilizată în dispozitivele de comutaţie, comandă şi memorie, caracterizat de două stări logice stabile;

circuit basculant monostabil schemă de memorie binară utilizată în dispozitivele de comutaţie, comandă şi memorie, caracterizat de o stare logică stabilă;

circuit digital circuit electronic care operează numai cu stări logice „0” şi „1”;

circuit Darlington montaj cu două tranzistoare, caracterizat de faptul că un curent foarte mic aplicat pe baza primului tranzistor determină un curent mare în circuitul EC al celuilalt tranzistor;

circuit de intrare/ ieşire circuit pe care se aplică un semnal de intrare, respectiv circuit prin care iese un semnal prelucrat;

circuit electric circuit format, în principiu, din generator şi receptor conectate prin conductori electrici;

circuit integrat element de circuit compus din interconectarea mai multor componente electrice pasive şi active pe o singură plăcuţă din material semiconductor denumita ”chip”, în engl. ”aşchie” introdusă într-o capsulă etanşă faţă de factorii externi şi dotată cu elemente de conexiune, adică terminale;

circuit logic circuit electronic capabil să realizeze operaţii logice, semnalul de la ieşire fiind rezultatul unei relaţii logice aplicată semnalelor la intrare;

circuit oscilant închis circuit format din condensator şi bobină conectate prin conductori cât mai scurţi; frecvenţa de oscilaţie este determinată de valoarea condensatorului şi a inductanţei, adică a câmpului electromagnetic din bobină;

colector denumire a electrodului din dispozitivele semiconductoare care asigură colectarea purtătorilor de sarcină;

colector comun mod de conectare al unui tranzistor cu colectorul la masă, având circuitul de intrare între bază şi colector şi circuitul de ieşire între emitor şi colector;

componente pasive componente electronice care nu schimbă sau nu amplifică tensiunea sau curentul şi reacţionează identic şi în cc, şi în ca;

componente active sunt opusul componentelor pasive;

comutator componentă mecanică ce lucrează pe principiul 1 sau 0, da sau nu, conectat sau neconectat, închis sau deschis ;

comutaţie trecerea bruscă a unei joncţiuni din conducţie în blocare şi invers ;

condensator componentă electrică pasivă care acumulează sarcini electrice, caracterizată de o mărime specifică numită capacitate;

condensator de reacţie condensator care preia o parte din semnalul de ieşire dintr-un circuit şi îl reintroduce în circuitul de intrare;

condensator electrolitic condensator de valoare mare în care dielectricul este o peliculă de oxid de aluminiu sau de tantal; acest tip de condensator este polarizat;

conductor material care posedă electroni liberi şi permite trecerea curentului electric, având rezistivitate mică;

constanta de timp mărime ce caracterizează timpul necesar unui proces sau sistem să intre într-o stare de echilibru;

cuplaj direct cuplaj realizat prin contact direct;

curent continuu deplasarea ordonată printr-un conductor, într-un singur sens, a purtătorilor de sarcină electrică de la ⊕ la ⊖; prescurtat c.c. cu simbolul =;

curent alternativ mişcarea purtătorilor de sarcină electrică ce îşi schimbă sensul de deplasare ritmic de la ⊕ la ⊖ şi invers; prescurtat c.a. având simbolul ~;

curent direct curent care trece prin joncţiunea pn a unui semiconductor în sens direct, deci cu joncţiunea polarizată pozitiv la p şi negativ la n;

curent electric mişcarea dirijată a purtătorilor de sarcină;

curent invers curent care trece prin joncţiunea pn a unui semiconductor în sens invers, deci cu joncţiunea polarizată pozitiv la n şi negativ la p;

cursor contactul mobil al unu potenţiometru;

cvadripol reţea electrică ce are două borne de intrare şi două borne de ieşire;

cvasiechilibru stare caracterizată prin variaţia relativ lentă a tensiunii sau a curentului, care în final conduce la bascularea în avalanşă;

D

decibel unitate de măsură adimensională care exprimă raportul a două puteri, tensiuni sau curenţi, adică permite comparaţia a două semnale diferite pe o scară logaritmică zecimală; decibelul reprezintă raportul dintre nivelele semnalelor, nu între valorile lor absolute; ca multiplu 10db=1Bell;

decuplat deconectat; a desface elementele unui cuplu sau ale unui sistem;

demodulaţie proces invers modulaţiei de frecvenţă sau de amplitudine care constă în separarea unei oscilaţii de joasă frecvenţă de unda purtătoare de înaltă frecvenţă;

depanarea reparare;

depolarizant substanţă care elimină hidrogenul degajat la electrodul negativ al unui element galvanic;

dielectric corp izolator care nu conduce curentul electric din cauză că sarcinile electrice, electroni şi ioni, sunt legate între ele şi nu se pot deplasa independent;

diferenţă de potenţial caracteristică exprimată cantitativ a câmpului electic creat de sarcinile electrice staţionare;

dioda Zener dioda stabilizatoare de tensiune caracterizată prin creşterea rapidă a curentului la o tensiune aproximativconstantă;

dispersia tehnologică imposibilitatea procesului tehnologic de a asigura constanţa valorii unei componente electronice;

distorsiunile neliniare prezenţa la ieşirea unui circuit a unor frecvenţe inexistente în semnalul aplicat la intrare, care sunt determinate de absenţa proporţionalităţii dintre valoarea semnalelor de la intrare şi ieşire;

divizor de tensiune circuit format din conectarea unor rezistenţe, destinat pentru divizarea tensiunii aplicate;

dopare procedeu tehnologic prin care atomi de arsen, indiu, galiu, etc sunt introduşi controlat în reţeaua cristalină a unui semiconductor de tip n sau p;

driver tranzistor care coordonează funcţionarea unui montaj electronic;

E

electrod conductor terminal al unui circuit electric care dirijează mişcarea electronilor sau ionilor în aer, vid sau electroliţi;

electromagnetism ramură a electricităţii care studiază câmpul magnetic produs de sarcinile electrice în mişcare, acţiunea câmpului magnetic asupra curentului electric, , fenomenul inducţiei electromagnetice;

electrolit  lichid care conduce curentul electric;

electron particulă subatomică care reprezintă sarcină electrică elementară încărcată negativ;

Electronică domeniul interdisciplinar al fizicii, matematicii, chimiei şi al tehnologiilor de fabricaţie care se ocupă cu teoria, construcţia şi aplicaţia componentelor active şi pasive;

element celulă a unei pile electrice;

element galvanic este o sursă de curent electric rezultat din transformarea energiei chimice în energie electrică în cursul unei reacţii electrochimice;

emitor comun mod de conectare al unui tranzistor cu emitorul la masă, având circuitul de intrare între bază şi emitor şi circuitul de ieşire între colector şi emitor;

energie mărime egală cu capacitate unui sistem material de a efectua un lucru mecanic în procesul de transformare dintr-o stare în alta;

F

farad reprezintă capacitatea unui condensator încărcat cu o sarcină de un coulomb la potenţialul de un volt; simbol F;

fază moment al unui proces periodic;

ferită material feromagnetic obţinut prin presarea la temperatură înaltă a pulberilor de oxizi feromagnetici în formă de bare, miezuri de transformator, inele etc; ferita moale se utilizează la antenă radio, miezuri de transformator şi bobine de inductanţă de RF; ferita dură este sinterizată în câmpuri magnetice puternice şi se utilizează ca magnet permanent;

flash rază de lumină intensă şi de scurtă durată, generată electronic, utilizată în semnalizare şi în tehnica fotografiei;

fotodioda diodă a cărei funcţionare este dependentă de intensitatea fluxului luminos care cade asupra sa;

foton particulă elementară care se numeşte şi cuantă de lumină care se manifestă ca energie luminoasă;

fotorezistor dispozitiv fotoelectronic semiconductor nepolar, bazat pe fenomenul de fotoconductibilitate; conectată în circuitul unei surse de tensiune continuă sau alternativă, fotorezistorul îşi schimbă valoarea rezistenţei electrice invers proporţional cu valoarea intensităţii fluxului luminos;

fototranzistor dispozitiv semiconductor cu două joncţiuni pn a cărui bază este comandată de o rază de lumină;

frecvenţa oscilaţiei numărul perioadelor de oscilaţie în intervalul de timp de o secundă;

frecvenţă mărime fizică numeric egală cu numărul de perioade pe secundă;

G

generator de ton generator de audiofrecvenţă produsă de un circuit electronic oscilant;

gol denumirea convenţională a locului din care a plecat un electron dintr-un atom al semiconductorului; golul este caracterizat printr-o sarcină pozitivă egală, în valoare absolută, cu sarcina electronului;

grafit carbon natural aproape pur, cristalizat în sistemul hexagonal, de culoare cenuşie-neagră, cu luciu metalic;

 H

hertz unitate de măsură pentru frecvenţă, egală cu frecvenţa unei mişcări periodice cu perioada de o secundă; simbol Hz;

hFE câştigul în curent al unui tranzistor conectatca amplificator, exprimat prin factorul β;

Hi Fi Hight Fidelity, înalta fidelitate

histerezis din gr. întârziere;

I

impedanţa mărime care exprimă global rezistenţa şi reactanţa unui circuit de curent alternativ;

input bornele de intrare într-un circuit electronic;

izolator material care nu permite trecerea curentului electric, neavând electroni liberi;

Î

întrerupător dispozitiv care întrerupe sau restabileşte un circuit electric;

J

joncţiune zonă de separare a regiunilor cu mecanisme de conducţie de tip n, cu conducţie prin electroni, şi de tip p, cu conducţie prin goluri, ale unui semiconductor;

L

LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation amplificare a luminii prin stimularea emisiei radiaţiei; dispozitiv pentru amplificarea sau generarea undelor electromagnetice din domeniul optic, pe baza efectului de emisiune forţată a sistemelor atomice, care permite o concentrare de energie corespunzătoare unei temperaturi de zeci de mii de grade;

LCD acronim Liquid Cristal Display, afişaj cu cristale lichide;

LDR acronim Light Dependent Resistor componentă a cărei rezistenţă scade proporţional cu creşterea intensităţii luminii;

LED acronim Light Emiting Diode diodă care emite lumină când este parcursă de curent electric;

lux reprezintă intensitatea luminii care cade pe suprafaţa unui obiect aşezat la distanţa de un metru, de către o sursă de lumină cu flux luminos de o candelă,notat Lx;

M

magnetofon dispozitiv de înregistrare şi reproducere a semnalelor electrice înregistrate pe o bandă magnetică;

manipulator  telegrafic dispozitiv cu ajutorul căruia se stabileşte sau se întrerupe circuitul electric la transmiterea semnalelor telegrafice;

metronom instrument care marchează, prin bătăile regulate ale unui pendul intervale, egale de timp;

microfon dispozitiv care transformă oscilaţiile sonore în oscilaţii electrice;

miliampemetru instrument de măsurat curentul electric;

modulaţia de amplitudine MA variaţia amplitudinii unei oscilaţii sub acţiunea tensiunii modulatoare;

modulaţia de frecvenţă MF variaţia frecvenţei unei oscilaţii sub acţiunea tensiunii modulatoare; permite reducerea nivelului perturbaţiilor comparativ cu modulaţia de amplitudine;

motor maşină de forţă care transformă o formă de energie oarecare în energie mecanică;

multivibrator circuit basculant fără stare de echilibru stabil, care generează o succesiune periodică de impulsuri;

 N

normal deschis/închis starea logică a unui întrerupător care este/nu este acţionat ;

O

ohm rezistenţa unui conductor parcurs de un curent de un amper la capetele căruia se aplică o tensiune de un volt;

oscilator montaj care generează oscilaţii de joasă frecvenţă JF, în engl. Audio Frequency AF, şi oscilator de înaltă frecvenţă ÎF, în engl. Radio Frequency RF;

oscilator blocat oscilator în care frecvenţa depinde de valoarea condensatorului electrolitic din baza tranzistorului şi de valoarea rezistenţei prin care acesta se încarcă şi se descarcă;

oscilaţie un semnal ai cărui parametrii variază în timp; un oscilator nu are nevoie de semnal de intrare, el fiind autoexcitat;

oscilaţie amortizată oscilaţie armonică a cărei amplitudine se micşorează în timp şi tinde către zero;

oscilaţie întreţinută oscilaţie armonică cu amplitudine constantă în timp;

output  bornele de ieşire dintr-un circuit electronic ;

P

perioada de oscilaţiedurata de timp în care un circuit parcurge valori intermediare şi se întoarce la valoarea aleasă arbitrar ca iniţială; perioada de oscilaţie este mărimea inversă frecvenţei oscilaţiilor, adică T=1/f;

PFS punctul de funcţionare static al unui tranzistor;

pick-upaparat ce redă sunetele înregistrate pe un disc prin semnalul luat de doza de redare;

pol plus sau minus borna pozitivă sau negativă a unei surse de tensiune;

polarizare fenomen fizic prin care corpurile pot avea poli magnetici sau electrici;

polarizarea dielectricilor reprezintă modificarea sub acţiunea câmpului electric exterior a poziţiei sarcinilor negative şi pozitive din dielectric, adică, pe surafeţele opuse apar sarcini electrice de semn contrar;

potenţiometru rezistenţă variabilă sau divizor de tensiune;

prag jos valoarea minimă a unei mărimi ce caracterizează un fenomen, sub care acesta nu se mai produce;

prag sus valoarea maximă a unei mărimi ce caracterizează un fenomen, peste care acesta nu se mai produce;

priza de pământ dispozitiv prin care se conectează la pământ circuitul oscilant al unui radioreceptor; sinonim cu masă;

purtători de sarcină denumire generală a particulelor mobile, cu sarcină electrică, capabile să asigure trecerea unui curent electric printr-un semiconductor;

push-pull amplificator  sau oscilator în contratimp; circuit compus din două tranzistoare care prelucrează simultan cele două semiperioade ale unui semnal de joasă frecvenţă ce se recompun în transformatorul de ieşire;

R

RADAR acronim la RAdio Detecting And Ranging, detecţie şi localizare prin radio a unui obiect în mişcare;

redresare transformarea energiei electromagnetice de curent alternativ în energie electromagnetică de curent continuu;

releu Reed releu mecanic comandat de un magnet sau de o bobină parcursă de curent electric;

reţeaua cristalină continuă conţine elementele semiconductoare şi impurităţile care compun jocţiunile de pe acelaşi cristal;

rezistenţă electrică este egală cu raportul dintre tensiunea aplicată între două puncte ale unui circuit electric şi intensitatea curentului care trece prin acesta; rezistenţa electrică depinde de temperatura conductorului, la zero absolut aceasta devenind nulă;

rezistivitate electrică conductorii electrici se comportă diferit la trecerea curentului electric;

rezistor componentă electrică pasivă numită şi rezistenţă caracterizat de o mărime specifică numită rezistenţă electrică;

rezonanţă identitate de frecvenţă a două circuite oscilante;

S

scurtcircuit conexiune între ⊕ şi ⊖;

selectivitate capacitatea sistemelor electronice de a extrage dintr-un număr de semnale transmise, un semnal sau o grupă de semnale de un anumit tip;

semiconductor material cu o conductibilitate electrică de o valoare intermediară între cea a conductoarelor şi a izolatorilor;

semnal,din lat. signum, o anumită formă de variaţie în timp al unei mărimi care poate fi optică, acustică sau electrică;

semnal optic variaţie în timp a unei mărimi optice;

semnal radio tensiune electromaganetică culeasă de antena de recepţie care poate fi prelucrată electronic;

senzor numit şi traductor, este un dispozitiv care primeşte din exterior o excitaţie pe care o transformă în timp real în semnal electric;

sinterizat material fabricat din pulberi metalice presate la temperatură şi presiune mare;

sistem de coordonate intersecţia unei drepte orizontală numită ordonată cu una verticală numită abscisă pe care se poate reprezenta o funcţie;

spectru sonor interval de frecvenţă între 20Hz şi 20kHz perceput de urechea umană;

sunet oscilaţie sonoră care se propagă cu frecvenţa cuprinsă între 20Hz şi 20000Hz;

Ş

   ştrap conexiune electrică scurtă între două componente sau doi pini de contact;

T

taster element de comandă prin apăsare pentru întreruperea sau restabilirea unui circuit electronic ;

tensiune diferenţă de potenţial între două puncte ale unui circuit electric; tensiunea se notează cu U sau E, iar potenţialul cu V, ca valoarea absolută cele trei mărimi sunt egale;

terminal element de conectare al componentelor electronice;

timer,fonetic taimer, din engl. cronometru, circuit de întârziere;

tranzistoare complementare ansamblu de două tranzistoare, unul npn şi unul pnp, cu parametrii caracteristici apropiaţi;

tranzistor dispozitiv electronic semiconductor care în regim activ normal “transferă” rezistenţa de intrare mică într-o rezistenţă de ieşire mare; din engl. TRANsfer reSISTOR;

tranzistor bipolar componentă activă semiconductoare, formată dintr-un monocristal de siliciu sau germaniu care are trei regiuni dopate cu impurităţi unite printr-o joncţiune npn sau pnp;

tranzistor npn tranzistor bipolar în care tipurile de conducţie ale celor trei regiuni sunt inverse ca în cazul pnp;

tranzistor pnp tranzistor bipolar care are trei regiuni din care două joncţiuni pn şi o bază ;

trigger circuit declanşator folosit în Electronică pentru a defini saltul brusc al unei tensiuni având capacitatea să transforme orice formă de semnal în semnal dreptunghiular;

trigger Schmitt  montaj electronic care conectează şi deconectează la două tensiuni diferite; diferenţa se numeşte histereză;

TTL Tranzistor Tranzistor Logic

U

undă purtătoare undă de înaltă frecvenţă care poartă informaţia semnalului de joasă frecvenţă care o modulează;

V

volt unitate de măsură a tensiunii electrice, a tensiunii electromotoare sau a diferenţei de potenţial, în valoare absolută fiind egale; simbol V;

voltmetru instrument electric folosit pentru măsurarea tensiunii electromotoare, cu indicaţiile scalei exprimate direct în volţi, multiplii sau submultiplii;

W

watt unitate de măsură a puterii ce exprimă cantitatea de energie transferată în unitatea de timp; simbol W;

Advertisements

Comentariul tau AICI

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: